ការចែកកូនសៀវភៅ​ដល់​សិស្សវិទ្យាល័យ​នៅ​ខេត្តកំពង់ចាម