ការបញ្ចាំងវីដេអូអំពីការសុំអភ័យទោសរបស់ ឌុច នៅខេត្តកំពង់ធំ (៤)