កម្មវិធីវិទ្យុ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍

កម្មវិធី​វិទ្យុ​ប្រចាំ​សប្តាហ៍​របស់ អ.វ.ត.ក ផ្តល់​ព័ត៌មាន​សង្ខេប​អំពី​ដំណើរការ​សវនាការ​នៅក្នុង​សប្តាហ៍នេះ និងផ្សាយតាម​វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា វេលាម៉ោង ៥:១៥ ដល់ ៦:១៥ ល្ងាច តាមរលក​ធាតិ​អាកាស AM 918 KHZ និង FM 105.75 MHZ។

Event Date
Radio/TV Station
វិទ្យុ​ជាតិ​កម្ពុជា
Programme
ការជំនុំជម្រះ​ក្តី​មេដឹកនាំ​ជាន់ខ្ពស់​ខ្មែរក្រហម
ECCC participants
លោក នេត្រ​ ភក្ត្រា
Topic

សវនាការសាធារណៈពីថ្ងៃទី ១២-១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២