ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក របស់អ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលអន្តរជាតិ នាំមុខ ខាងសិទ្ធិមនុស្ស សន្តិភាព និងសន្តិសុខ

អ្នកចូលរួម​ចំនួន​២៧នាក់ មកពី​កម្ពុជា កូឡុមបៀ សៀវ៉ាឡេអូន លីប៊ី និង ទីម័រឡេសតេ ដែលចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​​អន្តរជាតិ នាំមុខ ខាងសិទ្ធិមនុស្ស សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ដោយ ភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ស៊ុយអែដ (ស៊ីដា)បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ​អង្គជំនុំជម្រះ​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​តុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)និង​ជួប​ជាមួយ​តំណាង​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ​និង​តំណាង​ការិយាល័យ​សហព្រះរាជអាជ្ញា។

Description of group

អ្នកចូលរួម​ចំនួន​២៧នាក់ មកពី​កម្មវិធី​បណ្តុះបណ្តាល​​អន្តរជាតិ នាំមុខ​ ខាងសិទ្ធិមនុស្ស សន្តិភាព និងសន្តិសុខ ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា​ដោយ ភ្នាក់ងារ​អភិវឌ្ឍន៍​អន្តរជាតិ​ស៊ុយអែដ (ស៊ីដា)

Nationality of participants
កម្ពុជា កូឡុមបៀ សៀរ៉ាឡេអូន លីប៊ី និង​ទីម័រឡេសតេ
Activity
តាមដានដំណើរការនីតិវិធីនៃសវនាការ និងស្តាប់បទឧទ្ទេសនាមដោយមន្ត្រីតុលាការ
ECCC participants

លោក ឡាស អូលសិន និងលោក សាលីម ណាក់ចាវ៉ានី

Total number of visitors
២៧
Number of visitors - NGO-led international groups
២៧
Event Date