ជប៉ុន​សន្យា​ផ្តល់​ជំនួយ​ថវិកា ២,៩​ លាន ដុល្លារអាមេរិក ដល់ អ.វ.ត.ក

Posted 23 មីនា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 23 មីនា 2012
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ