សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​មុន​ពេល​ប្រកាស​សាលដីកា​ប្រឆាំង ឌុច