វេទិកាសាធារណៈនៅស្រុកសំឡូត

ផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃ អ.វ.ត.ក បានរៀបចំ​វេទិកា​សាធារណៈ​អំពី​ការវិវឌ្ឍ​ចុងក្រោយ​នៃ​ដំណើរការ​នីតិវិធីនៅ អ.វ.ត.ក នៅថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១១ នៅស្រុក​សំឡូត​ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលជា​អតីត​តំបន់ខ្មែរក្រហម។ សាធារណជន​ប្រមាណ ៣០០នាក់ ដែលរួមមាន ប្រជាជនសាមញ្ញ​ ព្រះសង្ឃ ប៉ូលីស និងទាហាន បានចូលរួមក្នុងវេទិកានេះ។

Province
បាត់ដំបង
Town or village
Samlaut
Event Date