ការ​ចាប់ផ្តើម​នៃ​កិច្ចប្រជុំពេញ​អង្គលើក​ទី១០ របស់ អ.វ.ត.ក