ការផ្តល់បទឧទ្ទេសនាមដល់សិស្សានុសិស្ស​នៅ​វិទ្យាល័យ ជាស៊ីម សាមគ្គី