ទស្សកិច្ច​របស់​លេខាធិការ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​នៅ អ.វ.ត.ក