ពាក្យសុំ​អភ័យទោស​របស់ ឌុច (ឯកសារគុណភាពទាប)

Posted 03 មេសា 2012 / បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព 03 មេសា 2012
ប្រភេទ
Booklet
កាលបរិច្ឆេទ
ឯកសារ
Text DocumentCase001Apology_kh_low_res.pdf
972.37 គីឡូ​បៃ​

នៅក្នុងសាលដីកាលើបណ្តឹងសាទុក្ខក្នុងសំណុំរឿង ០០១ ប្រឆាំងនឹង កាំង ហ្គេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកម្ពុជា (អ.វ.ត.ក)បានរក្សាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង ដែលសម្រេចឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ អ.វ.ត.ក នូវសេចក្តីទទួលស្គាល់កំហុស និងពាក្យសុំអភ័យទោសរបស់ ឌុច ក្នុងអំឡុងពេលសវនាការ រួមទាំងសវនាការលើបណ្តឹងសាទុក្ខផង។

អ.វ.ត.ក លើកទឹកចិត្តឲ្យមានការបោះពុម្ពផ្សាយឡើងវិញនូវឯកសារនេះក្នុងគោលបំណងមិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃ ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជាក់ពីប្រភពនៃឯកសារ។