លោក អ៊ឹម សុភា

Photo

លោក អ៊ឹម សុភា គឺជាអ្នកសម្របសម្រួលការងារផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះ។