សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​បន្ទាប់ពី​ការអនុម័ត​វិធានផ្ទៃក្នុង​របស់ អ.វ.ត.ក (៤)