កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ​នៃ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ ៤-១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៧ (២)