សវនាការ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ ថ្ងៃ ២០ វិច្ឆិកា ២០០៧ (២)