សវនាការនៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ - ៩​ កក្កដា ២០០៨ (៤)