សំណុំរឿង ០០២- សវនាការលើភ័ស្តុតាង

សាធារណជនចំនួន ៣២០នាក់ ក្នុងនោះ ២៥០នាក់ ជាសិស្សវិទ្យាល័យ មកពីស្រុក​បារាយណ៍ ខេត្តកំពង់ធំ បានតាមដាន​សវនាការ​លើ​ភ័ស្តុតាង​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ នៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

Province
កំពង់ធំ
District
បារាយណ៍
Event Date