សវនាការនៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ ថ្ងៃ ៣០ មិថុនា ២០០៨