សវនាការ​នៅ​ចំពោះមុខ​អង្គបុរេ​ជំនុំជម្រះ ថ្ងៃ ៣​ ធ្នូ ២០០៧