សវនាការនៅចំពោះមុខអង្គបុរេជំនុំជម្រះ​ ក្នុងសំណុំរឿង ០០២