អ្នកដាក់​ពាក្យសុំ​តាំងខ្លួន​ជា​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី ភោគ ខន