សក្ខីកម្មរបស់អតីតអ្នកសួរចម្លើយនៅមន្ទីរ ស-២១ ប្រាក់​ ខន