ទស្សនកិច្ចរបស់និស្សិតច្បាប់និងនិស្សិតចាមមូស្ល៊ីម នៅ អ.វ.ត.ក