ទស្សនកិច្ចសិស្សានុសិស្សសាលា Northwest នៅ អ.វ.ត.ក

Date

សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូចំនួន ២៣នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ Northwest នៅរដ្ឋ Seattle សហរដ្ឋអាមេរិក ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។ តាមដាន​សវនាការ​និង​ស្តាប់​បទឧទ្ទេសនាម​របស់​លោក ឡាស អូលសិន មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​ច្បាប់​នៅ​ផ្នែក​កិច្ចការ​សាធារណៈ និង​លោក អាឡិច ព្រីហ្សិនទី មកពី​អង្គភាព​គាំពារ​ការ​ការពារក្តី។

Description of group

សិស្សានុសិស្សនិងគ្រូចំនួន ២៣នាក់ មកពីវិទ្យាល័យ Northwest នៅរដ្ឋ Seattle សហរដ្ឋអាមេរិក ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

Nationality of participants
អាមេរិក
Activity
តាមដានដំណើរការនីតិវិធីនៃសវនាការ និងស្តាប់បទឧទ្ទេសនាមដោយមន្ត្រីតុលាការ
ECCC participants

ឡាស អូលសិន
អាឡិច ព្រីហ្សិនទី

Total number of visitors
២៣
Number of visitors - Students (excld. Professors/Teachers)
២៣
Participating officials
Event Date