សកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេត