វេទិកាសាធារណនៅខេត្តកំពង់ចាមថ្ងៃទី២៩​ខែសីហា ឆ្នាំ ២០០៨