នួន ជា នៅក្នុងសវនាការរបស់អង្គបុរេជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៨