សន្និសីទជាតិ ស្តីពី "យុត្តិធម៌និងការបង្រួបបង្រួមជាតិ" - វិច្ឆិកា ២០០៨