សិក្ខាសាលាស្តីពី "សំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហម" - វិច្ឆិកា ២០០៨