ប្រជាពលរដ្ឋ​មកពី​ស្រុក​ចំនួន ១៧ នៃ​ខេត្ត​កំពង់ចាម តាមដាន​សវនាការ