សវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២

សាធារណជនចំនួន ៥៥៧នាក់ បានតាមដាន​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២។

  • Hearing date :
  • Public attendance : 557 persons