រដ្ឋលេខាធិការ​បារាំង ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​បរទេស​និង​សិទ្ធិមនុស្ស បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ អ.វ.ត.ក