ទស្សនកិច្ចគណៈប្រតិភូជប៉ុននៅ អ.វ.ត.ក ថ្ងៃ២៩ កក្កដា ២០០៨