សន្និសិទ្ធិ​កាសែត - វិសាលភាព​នៃ​ការស៊ើបអង្កេត​ក្នុង​សំណុំរឿង០០២