សន្និសីទកាសែត​ស្តីអំពី​វិសាលភាព​នៃ​ការស៊ើបអង្កេតក្នុង​សំណុំរឿង០០២