ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីក្នុងជំនួបប្រជុំមុនសវនាការសំណុំរឿង០០១