សំណុំរឿង០០១ - សវនាការលើអង្គសេចក្តី ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៩