ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សាដេញដោល​ក្នុង​សំណុំរឿង០០១