ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សា​​ដេញដោល​​​ក្នុង​​​សំណុំរឿង០០១