ការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់ការពិភាក្សា​​ដេញដោល​​ក្នុង​​សំណុំរឿង០០១