ទស្សនកិច្ច​ឯកអគ្គរដ្ឋ​ទូត​គោចរ​​ទទួល​​បន្ទុក​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​សង្គ្រាម​​សហរដ្ឋអាមេរិក​ ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩

Date

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគោចរ​​ទទួល​​បន្ទុក​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​សង្គ្រាម​​សហរដ្ឋអាមេរិក លោក ឃ្លីន វីល្លៀមសិន និង អ្នកតំណាង​​ស្ថានទូត​អាមេរិក​​ប្រចាំ​​នៅ​ទី​ក្រុងភ្នំពេញ បាន​ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក នៅ​​ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩។

Description of group

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតគោចរ​​ទទួល​​បន្ទុក​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​សង្គ្រាម​​សហរដ្ឋអាមេរិក លោក ឃ្លីន វីល្លៀមសិន និង អ្នកតំណាង​​ស្ថានទូត​​អាមេរិក​​ប្រចាំ​​នៅ​ទី​ក្រុងភ្នំពេញ បាន​ធ្វើ​​ទស្សនកិច្ច​​នៅ អ.វ.ត.ក នៅ​​ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៩។

Nationality of participants
សហរដ្ឋអាមេរិក
ECCC participants

ឯកឧត្តម ក្រាញ់ តូនី លោក រោង ឈង លោក ឌឹម សុវណ្ណារ៉ុម លោកស្រី ហេឡែន ចាវីស

Total number of visitors
Number of visitors - VIPs (donors, other tribunals, public agencies)
Event Date