អតីតអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានសង្គ្រាម ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅ អ.វ.ត.ក