ពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបង្កើតតុលាការទូរនិមិត្ត