សាធារណជន​ចូលរួម​តាមដាន​សវនាការ​ក្នុង​សំណុំរឿង ០០២ ថ្ងៃ ១៧ ឧសភា ២០១២