ការចែក​សាលដីកា​របស់​អង្គជំនុំជម្រះ​តុលាការ​កំពូល ដល់​អ្នក​រស់រាន​មានជីវិត​ពីមន្ទីរ ស-២១ និង​ដើមបណ្តឹង​រដ្ឋប្បវេណី