ការចែក​​​​​សាលដីកា​​​​​របស់​​​​​អង្គជំនុំជម្រះ​​​​​តុលាកា​រ​​​​​កំពូល ដល់​​​អ្នក​​​រស់រាន​​​​​មានជីវិត​​​​​ពីមន្ទីរ ស-២១ និង​​​​​ដើមបណ្តឹង​​​​​រដ្ឋប្បវេណី

ផ្នែកកិច្ចការ​​​​​​​​សាធារណៈ​​​​​​​​និង​​​​​​​​អង្គភាព​​​​​​​​គាំពារ​​​​​​​​ជនរងគ្រោះ​​​​​​​​នៃ អ.វ.ត.ក បាន​ចែក​​​​​​​​សៀវភៅ​​​​​​​​សាលដីកា ឌុច និង​​​​​​​​សៀវភៅ​​​​​​​​ចងក្រង​​​​​​​​ពាក្យសុំ​​​​​​​​អភ័យទោស​​​​​​​​របស់ ឌុច ក្នុងអំឡុងពេល​​​​​​​​សវនាការ ដល់​អ្នក​​​​​​រស់រាន​​​​​​​​មានជីវិត​​​​​​​​ពីមន្ទីរ ស-២១ មន្ទីរ ស-២៤ និង​​​​​​​​ដើមបណ្តឹង​​​​​​​​រដ្ឋប្បវេណី នៅថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២ នៅ​សារមន្ទីរ​​​​​​​​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​​​​​​​​ប្រល័យ​​​​​​ពូជសាសន៍​​​​​​​​ទួលស្លែង។

Date
Province
ភ្នំពេញ
Event Date