ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខេត្តកំពត​រៀបចំដោយ អ.វ.ត.ក