ទស្សនកិច្ចសិក្សាប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពត​រៀបចំ​ដោយ អ.វ.ត.ក