សេចក្តីសម្រេច​របស់​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើ​ពាក្យ​បណ្តឹង​សាទុក្ខ​របស់ អៀង សារី