សេចក្តីសម្រេច​​របស់​​អង្គបុរេជំនុំជម្រះ លើពាក្យ​​បណ្តឹង​​សាទុក្ខ​​របស់ អៀង សារី